Volunteering

Finance Officer Cymdeithas Eryri Snowdonia Society

Location: Caernarfon, Gwynedd (Hybrid)

Date Posted: 02/06/2023

Closing Date: 07/07/2023

Job description

English below

Gwybodaeth Ymgeisio Recriwtio Ymddiriedolwyr i’r Bwrdd 2023

Croeso

Ydych chi’n teimlo’n angerddol dros Eryri a’i thirlun amrywiol, diwylliant cyfoethog, iaith a threftadaeth?

Yna byddem yn falch iawn pe baech yn ystyried ymuno â ni fel ymddiriedolwr a gwneud gwahaniaeth i’n gwaith. Hoffem greu amrywiaeth o fewn ein Bwrdd a’r peth pwysicaf yw angerdd a diddordeb yn yr hyn yr ydym yn ei wneud a’n huchelgais ar gyfer y dyfodol. Felly, beth bynnag yw eich cefndir, os ydych yn teimlo y gallwch wneud gwahaniaeth wrth adfer byd natur a mynd i’r afael â newid hinsawdd yna fe all dod yn ymddiriedolwr i ni ein hysbrydoli un ac oll.

Rydym yn awyddus i’n Bwrdd allu eiriol ar ran pawb, yn enwedig yn yr iaith Gymraeg ac ar ran pobl iau a merched, lle nad oes cynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd.

Fel elusen, rydym wedi datblygu yn y blynyddoedd diwethaf ac mae ein tîm o staff cadwraeth wedi llwyddo i ehangu ein rhwydwaith gwirfoddoli sy’n rhoi cadwraeth ymarferol ar waith wrth adfer byd natur, cynnal llwybrau a galluogi mwy o bobl i fwynhau’r harddwch naturiol yr ydym yn ei werthfawrogi mewn modd mwy cyfrifol. Rydym hefyd yn ymgysylltu efo’r cyhoedd a chymunedau lleol, yn codi arian ac yn cydweithio gyda phartneriaid i gynyddu ein heffaith. Mae ein llais dylanwadol yn cyfrannu at gynlluniau llywodraethol a all olygu newidiadau pwysig sy’n effeithio arnom i gyd drwy gyfrwng deddfwriaeth newydd. Yn ddiweddar rydym wedi rhoi sylwadau gerbron o fewn meysydd trafnidiaeth gynaliadwy a thwristiaeth, y Mesur Amaeth, a ffermio cynaliadwy.

Ar hyn o bryd rydym yn datblygu ein strategaeth ar gyfer y dyfodol. Ein dymuniad yw bod yn fwy eglur am y canlyniadau arbennig a fudd yn fuddiol i genedlaethau’r dyfodol sy’n dymuno gofalu a mwynhau tirluniau mwy gwyllt a llawn byd natur. Hefyd, mae angen i ni barhau i sicrhau ariannu drwy gyfrwng grantiau, cyfraniadau a chofroddion er mwyn parhau’n hyfyw yn ariannol.

Os ydych chi’n teimlo y gallwch bod yn gymorth i ni wneud gwahaniaeth fe all y rôl yma fod yn ddiddorol a heriol, a byddai’n eich galluogi i ddefnyddio eich gwybodaeth a’ch medrau. Rydym yn croesawu’r sawl sy’n cychwyn ar eu gyrfaoedd ac sy’n dymuno’r math hwn o brofiad.

I fod yn ymddiriedolwr, mae angen amser ac ymroddiad ynghyd â brwdfrydedd, syniadau a gallu i wrando ar eraill a’u herio. Os oes gennych ddiddordeb, edrychwch ar yr Wybodaeth ar gyfer Ymddiriedolwyr Arfaethedig, sy’n atodol ac sydd hefyd yn gadael i chi wybod sut i wneud cais.

Sue Beaumont, Cadeirydd

Gwybodaeth llawn ar ein wefan:

————————————————–

Board Recruitment of Trustees Application Information 2023

Welcome

Are you passionate about Snowdonia and its diverse landscapes, rich culture, language and heritage?

Then we would like to you to consider joining us as a trustee and making a difference to our work. We really want to diversify our Board and passion and interest in what we do and our ambitions for the future matter most.  So, whatever your background, if you feel you can make a difference restoring nature and addressing climate then becoming a trustee for us could be inspirational for us both.

We are eager that our Board be able to speak on behalf of all, particularly in the Welsh language, younger people and women, where we are currently under represented.

As a charity we have grown in recent years and our conservation team of staff has successfully expanded our volunteering network carrying out practical conservation in nature restoration, path maintenance and enabling more and more people to enjoy the natural beauty we know and love more responsibly.  We also engage with the public and local communities, fundraise and work with partners to enhance our impact. Our influential voice contributes to government plans that can result in important changes that affect us all through new legislation. Our recent interventions have been in sustainable transport and tourism, the Agriculture Bill, and sustainable farming.

We are currently developing our future strategy.  We want to be clearer about the special outcomes that will benefit future generations wishing to care for and enjoy wilder and more nature rich landscapes. Equally we need to continue to secure funding through grants, donations and legacies to remain financially viable.

If you think you can help us make a difference this could be an interesting and challenging role which enables you to draw on your own knowledge and skills. We welcome those early in their careers who want this kind of experience.

Being a trustee does take time and dedication along with enthusiasm, ideas and an ability to listen to and challenge others. If you are interested, please look at the Information for Prospective Trustees, attached, which also tells you how to apply.

Sue Beaumont, Chair

Full information on our website:

Other Positions Available:

Trustee for CPRE London

Location: Remote

Date Posted: 02/08/2023

Closing Date: 31/08/2023

Read more about this volunteering position...

Two Trustees and one NED for the Built Environment Trust

Location: Nationwide

Date Posted: 02/08/2023

Closing Date: 04/09/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees for Sight Scotland and Sight Scotland Veterans

Location: Edinburgh

Date Posted: 02/08/2023

Closing Date: 21/08/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – London Gypsies and Travellers

Location: London

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 31/08/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of the Board of Trustees – Immigrant Counselling and Psychotherapy (icap)

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 01/09/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee Treasurer – ERIC The Children’s Bowel and Bladder Charity

Location: Remote

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 03/09/2023

Read more about this volunteering position...

Legal and Risk Trustee – StreetVet

Location: London

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 04/09/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Finance – Out There (Supporting Families of Prisoners)

Location: Remote

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 28/08/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer- POSITIVE MENTAL HEALTH THROUGH MUSIC LTD

Location: Remote

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 18/10/2023

Read more about this volunteering position...

Chair – Lincolnshire Employment Accommodation Project Limited, LEAP

Location: East Midlands

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 17/08/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – The Walker Cricket Ground Trust

Location: London

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 06/09/2023

Read more about this volunteering position...

Secretary to the Board of Trustees – Children With Voices

Location: London

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 10/09/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Church Mission Society

Location: Oxfordshire

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 01/09/2023

Read more about this volunteering position...

Honorary Treasurer – Political Studies Association

Location: Remote

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 21/09/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Trustees – Southwark Day Centre for Asylum Seekers

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 29/09/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer for international human rights litigation charity Global Legal Action Network

Location: London

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 01/09/2023

Read more about this volunteering position...

TRUSTEE – Encephalitis Society

Location: Remote

Date Posted: 01/08/2023

Closing Date: 14/09/2023

Read more about this volunteering position...

Legal trustee – The Kids Network

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 17/07/2023

Closing Date: 17/10/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer, Trustee Board Birth Companions

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 15/07/2023

Closing Date: 15/10/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Sand Dams Worldwide

Location: Remote

Date Posted: 06/07/2023

Closing Date: 20/08/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – The People’s Kitchen

Location: Newcastle

Date Posted: 06/07/2023

Closing Date: 01/08/2023

Read more about this volunteering position...

Volunteer Trustee – Community and International Development Karibuni Children

Location: Aylesbury/Hybrid

Date Posted: 05/07/2023

Closing Date: 09/08/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee M6 Theatre Company

Location: Rochdale

Date Posted: 05/07/2023

Closing Date: 09/08/2023

Read more about this volunteering position...

Non-executive financial director the3million

Location: Remote

Date Posted: 05/07/2023

Closing Date: 09/08/2023

Read more about this volunteering position...

Board Director / Treasurer Centre for Fun and Families

Location: Leicester

Date Posted: 05/07/2023

Closing Date: 10/08/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer Watford & Three Rivers Refugee Partnership

Location: Watford

Date Posted: 05/07/2023

Closing Date: 14/08/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee Mayor of Southwark’s Common Good Trust

Location: London

Date Posted: 05/07/2023

Closing Date: 14/08/2023

Read more about this volunteering position...

Secretary to the Board of Trustees Life Time Holiday Chairty

Location: Remote

Date Posted: 05/07/2023

Closing Date: 17/08/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee for GrantScape

Location: Greater London

Date Posted: 02/07/2023

Closing Date: 14/08/2023

Read more about this volunteering position...

Hay Festival Foundation Trustee

Location: UK Wide

Date Posted: 01/07/2023

Closing Date: 29/07/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer, Trustee Board Birth Companions

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 14/06/2023

Closing Date: 07/07/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees for Skaped – Artivist charity

Location: Greater London

Date Posted: 14/06/2023

Closing Date: 07/07/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of the Governing Body | St John’s College (Ambitious about Autism)

Location: Brighton

Date Posted: 14/06/2023

Closing Date: 03/07/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees and Chair for The Regal Theatre and Cinema (Regal Tenbury Trust)

Location: England, United Kingdom (Hybrid) Tenbury Wells, Worcestershire

Date Posted: 14/06/2023

Closing Date: 27/07/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees for The Ripple Pond – Military Family Charity of the Year 2023

Location: Remote

Date Posted: 14/06/2023

Closing Date: 05/07/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Trustees -The Oasis Partnership

Location: High Wycombe

Date Posted: 14/06/2023

Closing Date: 15/08/2023

Read more about this volunteering position...

Honorary Treasurer for Womankind Worldwide

Location: Remote

Date Posted: 14/06/2023

Closing Date: 26/07/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees – Manchester United Foundation

Location: Manchester / London / Hybrid

Date Posted: 12/06/2023

Closing Date: 19/07/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees for Ragdolls UK

Location: Remote

Date Posted: 12/06/2023

Closing Date: 18/07/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of the Board of Trustees DIFFERENT PLANET ARTS

Location: Lewes/Hyrbid

Date Posted: 12/06/2023

Closing Date: 14/07/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees for The Right Ethos (Animal Welfare)

Location: Remote

Date Posted: 12/06/2023

Closing Date: 25/07/2023

Read more about this volunteering position...

Lay Trustee for the National Registers of Communication Professionals working with Deaf and Deafblind People (NRCPD)

Location: Durham

Date Posted: 12/06/2023

Closing Date: 27/07/2023

Read more about this volunteering position...

Board Vacancy – Active Partnerships

Location: Remote

Date Posted: 10/06/2023

Closing Date: 10/07/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee for Build Up

Location: London

Date Posted: 09/06/2023

Closing Date: 09/07/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – The Walker Cricket Ground Trust

Location: London

Date Posted: 06/06/2023

Closing Date: 06/09/2023

Read more about this volunteering position...

Legal and Risk Trustee StreetVet

Location: Remote

Date Posted: 04/06/2023

Closing Date: 04/09/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Trustees – Assistance Dogs UK

Location: Princes Risborough, Buckinghamshire (Hybrid)

Date Posted: 02/06/2023

Closing Date: 02/08/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee Treasurer and two other Trustees for The Sir Richard Stapley Educational Trust

Location: Remote

Date Posted: 02/06/2023

Closing Date: 28/06/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of the Board of Trustees Bite Back 2030

Location: London

Date Posted: 02/06/2023

Closing Date: 02/07/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee for the Gender and Development Network

Location: Greater London

Date Posted: 02/06/2023

Closing Date: 02/07/2023

Read more about this volunteering position...

Finance Officer Cymdeithas Eryri Snowdonia Society

Location: Caernarfon, Gwynedd (Hybrid)

Date Posted: 02/06/2023

Closing Date: 07/07/2023

Read more about this volunteering position...

Board Treasurer Age UK London

Location: London

Date Posted: 01/06/2023

Closing Date: 18/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee for Transform Justice

Location: London

Date Posted: 01/06/2023

Closing Date: 23/06/2023

Read more about this volunteering position...

CHAIR OF THE BOARD OF TRUSTEES/MANAGEMENT COMMITTEE – Prisoners’ Advice Service

Location: Remote

Date Posted: 01/06/2023

Closing Date: 30/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Good Vibrations

Location: Remote

Date Posted: 01/06/2023

Closing Date: 30/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee with lived experience Shaftesbury Young People

Location: London

Date Posted: 01/06/2023

Closing Date: 30/06/2023

Read more about this volunteering position...

Chair Designate for national neurological movement disorders charity

Location: London

Date Posted: 01/06/2023

Closing Date: 30/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – South Downs National Park Trust Trustees Unlimited

Location: Midhurst/Hybrid

Date Posted: 26/05/2023

Closing Date: 26/06/2023

Read more about this volunteering position...

Legal trustee – The Kids Network

Location: London

Date Posted: 26/05/2023

Closing Date: 26/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees for the Sue Lambert Trust

Location: Norwich

Date Posted: 25/05/2023

Closing Date: 25/07/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Finance First Rung

Location: Greater London

Date Posted: 25/05/2023

Closing Date: 26/07/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of the Board of Trustees The Kite Tales

Location: Remote

Date Posted: 24/05/2023

Closing Date: 21/07/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer for The Baobab Centre for Young Survivors in Exile

Location: Greater London/Hybrid

Date Posted: 15/05/2023

Closing Date: 15/08/2023

Read more about this volunteering position...

President The Chartered Institute of Environmental Health

Location: London

Date Posted: 11/05/2023

Closing Date: 02/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee for the Berkshire Multiple Sclerosis Therapy Centre

Location: Reading

Date Posted: 11/05/2023

Closing Date: 26/06/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of the Board of Trustees Castlefield Gallery

Location: Manchester

Date Posted: 11/05/2023

Closing Date: 23/06/2023

Read more about this volunteering position...

The BarclaysWSL and BarclaysWC Football Board – Independent NED

Location: Remote

Date Posted: 11/05/2023

Closing Date: 09/06/2023

Read more about this volunteering position...

Thames Reach Housing Board Non-Executive Director

Location: Greater London

Date Posted: 10/05/2023

Closing Date: 10/08/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – British Dyslexia Association

Location: Remote

Date Posted: 07/05/2023

Closing Date: 07/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – London Wildlife Trust

Location: London

Date Posted: 01/05/2023

Closing Date: 29/05/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of the Board of Trustees – Cancer52

Location: Remote

Date Posted: 01/05/2023

Closing Date: 25/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee (Finance) – Julian House

Location: Bath

Date Posted: 01/05/2023

Closing Date: 31/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Girls’ Learning Trust

Location: Greater London

Date Posted: 01/05/2023

Closing Date: 29/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – The Connection at St. Martin-in-the-Fields

Location: Hybrid - Greater London

Date Posted: 27/04/2023

Closing Date: 28/05/2023

Read more about this volunteering position...

Citizens Advice Scotland Trustees

Location: Edinburgh

Date Posted: 25/04/2023

Closing Date: 12/05/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Trustees Compaid

Location: Tonbridge/Hybrid

Date Posted: 25/04/2023

Closing Date: 15/05/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer for The Transforming Autism Project

Location: Remote

Date Posted: 19/04/2023

Closing Date: 19/07/2023

Read more about this volunteering position...

Level Water – Trustees and Chairperson

Location: Remote

Date Posted: 18/04/2023

Closing Date: 02/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Railway Children

Location: Various

Date Posted: 15/04/2023

Closing Date: 19/05/2023

Read more about this volunteering position...

Charity Trustee Rathbone

Location: Hybrid - Greater London

Date Posted: 15/04/2023

Closing Date: 04/06/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer – British Liver Trust

Location: Remote

Date Posted: 15/04/2023

Closing Date: 15/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Campaigns & Events The Cassandra Centre

Location: Greater London/Hybrid

Date Posted: 15/04/2023

Closing Date: 06/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee South Hampstead and Kilburn Community Partnership

Location: Greater London/ on-site

Date Posted: 15/04/2023

Closing Date: 07/06/2023

Read more about this volunteering position...

Strategic Advisory Board Member Support Through Sport

Location: Nottingham/Hybrid

Date Posted: 15/04/2023

Closing Date: 08/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee Treasurer – Sculpt UK

Location: Remote

Date Posted: 15/04/2023

Closing Date: 23/07/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees for Endometriosis UK

Location: Remote

Date Posted: 14/04/2023

Closing Date: 09/05/2023

Read more about this volunteering position...

Chair – Education Endowment Foundation

Location: UK Wide

Date Posted: 12/04/2023

Closing Date: 12/05/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Trustees – Doorstep Library

Location: London

Date Posted: 11/04/2023

Closing Date: 11/07/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Finance and Audit Committee – Public Voice CIC

Location: City of London

Date Posted: 08/04/2023

Closing Date: 08/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees – New Forest Mencap

Location: Hampshire

Date Posted: 08/04/2023

Closing Date: 08/06/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Board of Trustees Hebridean Whale & Dolphin Trust

Location: Scotland/Hybrid

Date Posted: 07/04/2023

Closing Date: 17/05/2023

Read more about this volunteering position...

Independent Monitoring Boards IMB Secretariat

Location: Manchester

Date Posted: 07/04/2023

Closing Date: 07/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Fundraising | Worldwide Cancer Research

Location: Edinburgh

Date Posted: 05/04/2023

Closing Date: 05/06/2023

Read more about this volunteering position...

The Children’s Society – Trustees

Location: UK

Date Posted: 05/04/2023

Closing Date: 05/05/2023

Read more about this volunteering position...

Nominated Director (focus on Competition Sport) British Mountaineering Council

Location: Remote

Date Posted: 02/04/2023

Closing Date: 02/05/2023

Read more about this volunteering position...

Board Treasurer – Climate Emergency UK

Location: Remote

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 16/05/2023

Read more about this volunteering position...

NED, Finance, Audit and Risk -Edinburgh Festival Fringe Society

Location: Edinburgh

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 24/04/2023

Read more about this volunteering position...

Company Secretary – The Royal Scottish National Orchestra (RSNO)

Location: Edinburgh

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 01/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee for THE FORWARD TRUST

Location: Greater London

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 30/04/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – frontline family support Family Holiday Charity

Location: Greater London

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 15/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees | RAF Museum

Location: Shifnal - Shropshire

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 15/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees | Farm Safety Foundation

Location: Stratford-upon-Avon

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 22/05/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer for The Royal Alexandra & Albert School Foundation

Location: Surrey

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 22/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees – Lincs and Notts Air Ambulance

Location: Lincoln

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 30/04/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee role and Chair role – Campaign for National Parks

Location: City of London

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 21/05/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Trustees – Stanley Arts

Location: Greater London/Hybrid

Date Posted: 01/04/2023

Closing Date: 15/05/2023

Read more about this volunteering position...

Member of the Food and Drink Sector Council

Location: Various

Date Posted: 27/03/2023

Closing Date: 01/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees for The Engineering Development Trust (EDT)

Location: Remote

Date Posted: 23/03/2023

Closing Date: 30/04/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of the Board of Trustees The Tavistock and Portman Charity

Location: London

Date Posted: 23/03/2023

Closing Date: 09/04/2023

Read more about this volunteering position...

Media Trustee Neuroblastoma UK

Location: Remote

Date Posted: 22/03/2023

Closing Date: 20/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee Dallaglio RugbyWorks

Location: Greater London/Hybrid

Date Posted: 22/03/2023

Closing Date: 16/04/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee Blagrave Trust

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 22/03/2023

Closing Date: 14/04/2023

Read more about this volunteering position...

Safeguarding Trustee – Take Our Hand

Location: Remote

Date Posted: 20/03/2023

Closing Date: 20/04/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Trustees DIFFERENT PLANET ARTS

Location: Lewes/Hyrbid

Date Posted: 20/03/2023

Closing Date: 20/06/2023

Read more about this volunteering position...

Board Treasurer – Climate Emergency UK

Location: Remote

Date Posted: 17/03/2023

Closing Date: 17/04/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Museum of the Home

Location: Remote

Date Posted: 16/03/2023

Closing Date: 16/04/2023

Read more about this volunteering position...

Social Investment Scotland (SIS)

Location: Edinburgh

Date Posted: 08/03/2023

Closing Date: 31/03/2023

Read more about this volunteering position...

Non-Exec Chapter Members (Trustees) Winchester Cathedral

Location: Winchester

Date Posted: 08/03/2023

Closing Date: 21/04/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees – Rewilding Britain

Location: West Sussex

Date Posted: 08/03/2023

Closing Date: 17/04/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee Honorary Secretary – POSITIVE MENTAL HEALTH THROUGH MUSIC LTD

Location: Remote

Date Posted: 08/03/2023

Closing Date: 01/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Cruse Bereavement Support

Location: Richmond - Greater London

Date Posted: 08/03/2023

Closing Date: 19/04/2023

Read more about this volunteering position...

Fundraising Trustee – Animal Free Research UK

Location: Remote

Date Posted: 07/03/2023

Closing Date: 31/03/2023

Read more about this volunteering position...

Chairman – the Haller Foundation

Location: Remote

Date Posted: 06/03/2023

Closing Date: 12/06/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee Mayday Trust

Location: Remote

Date Posted: 04/03/2023

Closing Date: 04/04/2023

Read more about this volunteering position...

Amnesty International UK – Committee Members

Location: Nationwide

Date Posted: 03/03/2023

Closing Date: 31/03/2023

Read more about this volunteering position...

Ethics Committee Member – The Museums Association

Location: UK Wide (Hybrid)

Date Posted: 02/03/2023

Closing Date: 02/04/2023

Read more about this volunteering position...

Non-Executive Director Quantum Care

Location: Welwyn

Date Posted: 01/03/2023

Closing Date: 23/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee/Treasurer – ACTION AGAINST MEDICAL ACCIDENTS

Location: Remote

Date Posted: 01/03/2023

Closing Date: 27/03/2023

Read more about this volunteering position...

Vice-Chair of The Othona Community

Location: Essex

Date Posted: 01/03/2023

Closing Date: 01/06/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Trustees Dr Edwards and Bishop King’s Fulham Charity

Location: London

Date Posted: 28/02/2023

Closing Date: 30/03/2023

Read more about this volunteering position...

Charity Trustee – Bridging Arts

Location: London/Cornwall

Date Posted: 28/02/2023

Closing Date: 29/05/2023

Read more about this volunteering position...

Board Member – Treasurer Mental Health Foundation

Location: UK Wide

Date Posted: 27/02/2023

Closing Date: 31/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee Treasurer – The Tuberous Sclerosis Association

Location: Remote

Date Posted: 23/02/2023

Closing Date: 23/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee Praxis Community Projects

Location: London

Date Posted: 23/02/2023

Closing Date: 23/05/2023

Read more about this volunteering position...

NEDs for Quantum Care

Location: Nationwide

Date Posted: 23/02/2023

Closing Date: 23/03/2023

Read more about this volunteering position...

Legal and Risk Trustee – StreetVet

Location: London

Date Posted: 22/02/2023

Closing Date: 22/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – The Southmead Project

Location: Remote

Date Posted: 22/02/2023

Closing Date: 31/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee for Grief Encounter

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 21/02/2023

Closing Date:

Read more about this volunteering position...

Treasurer of the Board – International Confederation of Midwives

Location: Remote

Date Posted: 21/02/2023

Closing Date: 21/04/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Trustees The Wildheart Trust

Location: Isle of Wight

Date Posted: 20/02/2023

Closing Date: 20/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee (Treasurer) Social Anxiety Alliance UK

Location: Remote

Date Posted: 18/02/2023

Closing Date: 04/04/2023

Read more about this volunteering position...

Grant Panel Member – THE FOOTBALL FOUNDATION

Location: Wembley+travel

Date Posted: 17/02/2023

Closing Date: 17/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – ideally with charity finance experience – Association of British Neurologists

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 17/02/2023

Closing Date: 06/03/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer on the Board of Trustees Wildlife and Countryside Link

Location: Greater London

Date Posted: 15/02/2023

Closing Date: 15/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Vision Support

Location: Cheshire

Date Posted: 13/02/2023

Closing Date: 13/04/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer – Conservation Without Borders

Location: Remote

Date Posted: 10/02/2023

Closing Date: 10/03/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Trustees The Leeds Library

Location: Leeds

Date Posted: 10/02/2023

Closing Date: 10/03/2023

Read more about this volunteering position...

Parkinson’s UK – Strategic Finance and Assets Committee – Independent Member

Location: Remote

Date Posted: 08/02/2023

Closing Date: 08/05/2023

Read more about this volunteering position...

Fundraising Trustee – Glass Door Homeless Charity

Location: London

Date Posted: 07/02/2023

Closing Date: 07/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – ideally with charity finance experience for the Association of British Neurologists

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 06/02/2023

Closing Date: 06/03/2023

Read more about this volunteering position...

Non-Executive Director (Board Member of Wenta, Volunteer Position)

Location: South East (Herts)

Date Posted: 05/02/2023

Closing Date: 05/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Now-u (Human Rights and Welfare)

Location: Remote

Date Posted: 03/02/2023

Closing Date: 19/03/2023

Read more about this volunteering position...

Council Member – University of Exeter

Location: Exeter

Date Posted: 03/02/2023

Closing Date: 10/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – London International Festival of Theatre

Location: London

Date Posted: 02/02/2023

Closing Date: 25/02/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees (2 posts) – The Royal Agricultural Benevolent Institution

Location: Oxfordshire

Date Posted: 02/02/2023

Closing Date: 23/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees NatWest Social & Community Capital

Location: Various

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 28/02/2023

Read more about this volunteering position...

Chair – Malaria Consortium

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 20/02/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees New Theatre Royal Portsmouth

Location: Portsmouth

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 17/03/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer @ Anti-slavery federation

Location: Oxfordshire

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 24/04/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee for Talkback-UK (Autism)

Location: Amersham, Bucks

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 24/04/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee for Youth Music

Location: London

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 20/02/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee with Clinical Experience for the Nightline Association

Location: Remote

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 17/02/2023

Read more about this volunteering position...

Chair of Board of Trustees – Coroners’ Court Support Services (CCSS)

Location: London

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 28/02/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees for Culham St Gabriel’s Trust

Location: Oxfordshire

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 20/02/2023

Read more about this volunteering position...

Chair | FoodCycle

Location: Remote

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 22/02/2023

Read more about this volunteering position...

StepChange – Debt Charity

Location: UK Wide

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 05/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee & Board Member – Bucks Students’ Union

Location: High Wycombe

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 01/05/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee and Chair of Commercial Development Committee Museum of the Home

Location: London (Hybrid)

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 24/02/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer/Trustee The Centre for Investigative Journalism

Location: Remote

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 28/02/2023

Read more about this volunteering position...

Trustee – Bow Arts Trust

Location: London

Date Posted: 01/02/2023

Closing Date: 17/03/2023

Read more about this volunteering position...

Treasurer/Trustee The Centre for Investigative Journalism

Location: Remote

Date Posted: 24/01/2023

Closing Date: 28/02/2023

Read more about this volunteering position...

2 x Trustees Transform Drug Policy Foundation

Location: Remote

Date Posted: 16/01/2023

Closing Date: 12/02/2023

Read more about this volunteering position...

Practitioner Member of the Family Procedure Rule Committee

Location: London

Date Posted: 16/01/2023

Closing Date: 13/02/2023

Read more about this volunteering position...

Senior Data Governance Panel – Independent Member

Location: Ministry of Justice

Date Posted: 13/01/2023

Closing Date: 13/02/2023

Read more about this volunteering position...

Board Members Loreburn Housing Group -Dumfries

Location: Dumfries

Date Posted: 03/01/2023

Closing Date: 03/03/2023

Read more about this volunteering position...

Trustees – St Martin-in-the-Fields Charity

Location: London

Date Posted: 07/12/2022

Closing Date: 16/01/2023

Read more about this volunteering position...